Hopp over innholdet
« Hjem

Er nanoteknologi trygt?

Nanomaterialer omfatter et stort mangfold av anvendelser. Risiko for miljø og helse er i første rekke avgrenset til frie, produserte nanopartikler. Blant anvendelser som i særlig grad kan gi eksponering er bruk rett på huden, som ved kosmetikk. Vi vet ellers at sølv, som brukes antibakterielt i klær og husholdningsartikler, kan gi miljøskade, men mengdene er foreløpig små.

15. jun 2009

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

15. jun 2009

Risikovurderinger er selve "navet" i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken her »

Effekter på organismer og næringskjeder

15. jun 2009

Organismers sårbarhet for nanopartikler kan variere sterkt ut fra blant annet atferd og fysiologi. Arter som lever lenge vil være mer sårbare for fremmedstoffer som er tungt nedbrytbare og lett akkumuleres, dette gjelder også for arter som befinner seg på høyere nivåer i næringskjedene siden fremmedstoffene kan bli oppkonsentrert.

Les hele saken her »

Hva hvis problemer er skjult?

15. jun 2009

Ettersom vi i dag mangler god oversikt over hvordan mange nanomaterialer oppfører seg, kan det være lurt å ta høyde for problemer, og forebygge mot dette. Aktuelle tiltak kan være alt fra å vente med å føre produkter på markedet inntil vi vet mer, til å gjennomgå rutiner for arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

Les hele saken her »

Informasjonsplikt

15. jun 2009

Felles for både mat, kosmetikk og forbrukerprodukter er at produsent, importør eller salgsleddet er forpliktet til å gjøre informasjon tilgjengelig for myndighetene. I tillegg kan det påligge plikt om å informere forbrukere om tilstedeværelse av ulike stoffer og mulige virkninger gjennom deklarasjoner på varene. Dette gjør det mulig å unngå, alternativt oppsøke, særskilte produkter, og å håndtere disse på en ansvarlig måte.

Les hele saken her »

Mulige helseeffekter

15. jun 2009

Det er reist spørsmål om tryggheten ved produkter som inneholder nanomaterialer. Nyere resultater fra dyreforsøk bekrefter hypotesen om at karbonnanorør, et av de mest omtalte og lovende nanomaterialene, kan utløse samme reaksjoner som asbest.

Les hele saken her »

Risiko ved fullerener

8. sep 2008

Fullerener finnes i mange ulike versjoner og funn fra risikovurderinger spriker. Enkelte versjoner har vist seg å gi celleskade i ulike typer celler, fra bakterier til celler fra høyerestående organismer.

Les hele saken her »

Risikoer ved metalloksider

8. okt 2007

Flere typer metalloksider, som titandioksid (TiO2), sinkoksid (ZnO) og silisiumoksid (SiO2), er kjent som relativt harmløse, men det er økende bevis for at toksiske effekter tiltar ved mindre størrelse.

Les hele saken her »

Kriterier for risikovurdering

15. jun 2009

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken her »

Utslipp og spredning i miljøet

15. jun 2009

Hvordan nanomaterialer brukes avgjør om de vil slippe ut i miljøet. Bruksområdene spenner fra å spre nanopartikler direkte i miljøet, til bruk i begrensede produktserier der nanomaterialer er bundet i kompositter. Her finner du en oversikt over mulige kilder til utslipp.

Les hele saken her »

Avfall og avløp

15. jun 2009

Dersom produkter eller stoffer ender opp som avfall kan forurensningsloven igjen bli aktuell. Intensjonen er at avfallet skal håndteres på en forsvarlig måte.

Les hele saken her »

Opptak og spredning i kroppen

15. jun 2009

Hvorvidt kroppens celler og organer blir utsatt for nanopartikler avhenger av opptak og spredning i kroppen, samt metabolisme og eliminasjon. Partiklenes evne til å passere fysiologiske barrierer er avgjørende. Foreløpig har vi lite kunnskap om dette, heriblant om transport over membraner i tarm og lunger, opptak og akkumulasjon i organer og transport fra mor til foster.

Les hele saken her »

Metoder for risikovurdering

6. apr 2009

Risikovurdering av kjemikalier omfatter vanligvis tre tema: (1) vurdering av farlighet, (2) vurdering av eksponering og (3) karakterisering av risiko.

Les hele saken her »

Risikoer ved karbonnanorør

9. aug 2008

Hypoteser om fare ved karbonnanorør er basert på to unike karaktertrekk: fiberformen, som er en parallell til asbest og andre forbindelser hvor det er etablert at toksisiteten er forbundet med slik nål-liknende struktur, og den kjemiske strukturen, som er beslektet med grafitt og kan innebære høy stabilitet.

Les hele saken her »

Risiko og risikohåndtering

15. jun 2009

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken her »

Skjebne i miljøet

15. jun 2009

Nanopartiklers skjebne i miljøet vil variere, enkelte vil være lett nedbrytbare mens andre vil være stabile. Enkelte vil samle seg til større aggregater og kan da immobiliseres ved å felles ut til sedimenter. I tillegg til nedbrytning og aggregering er det viktig å vurdere andre endringer som kan påvirke egenskaper, blant annet om nanomaterialet vil tiltrekke seg andre stoffer og mobilisere disse.

Les hele saken her »

Karaktertrekk som avgjør risiko

15. jun 2009

Vi har lite kunnskap om hva som skjer når nanopartikler havner i kroppen eller naturen. Men det er mistanke om at akkurat som den lille størrelsen kan være opphav til ønskede egenskaper kan den også være opphav til uønskede.

Les hele saken her »

Kontroll med produkter og kjemikalier

15. jun 2009

Produktkontrolloven har som formål å sikre at produkter er trygge for helse og miljø. §3 gir plikt til å vise aktsomhet og treffe tiltak mot helse- og miljøskade. Til forskjell fra forurensningsloven er produktkontrolloven ingen godkjenningslov, og omsetning av produkter krever til vanlig ikke tillatelse. For særskilte produkter finnes likevel egne forskrifter som pålegger risikovurdering og – hvis risiko påvises – innfører ordninger for godkjenning og faremerking.

Les hele saken her »

Risikoer ved sølv og andre metaller

8. sep 2008

Såkalt "nanosølv" brukes til antibakterielle formål, og dette kan omfatte både sølv på oppløst form (sølvioner) og på partikkelform. Virkningen av sølvioner på bakterier er godt kjent, det kan binde seg til bakterienes cellevegger og DNA og hemme elektrontransport involvert i stoffskifte. Slik effekt kan være gunstig for sterile formål, men det kan opplagt være problematisk i naturen. Sølv på partikkelform er mindre undersøkt.

Les hele saken her »

Risikoer ved kvanteprikker

9. aug 2008

Enkelte kvanteprikker påkaller umiddelbar oppmerksomhet fordi de inneholder tungmetaller som kadmium. Risikoen kan imidlertid være begrenset hvis tungmetallet kun finnes i kjernen av kjerne-skall-prikker og dermed er utilgjengelig bak et skall.

Les hele saken her »