Hopp over innholdet

Effekter på organismer og næringskjeder

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Organismers sårbarhet for nanopartikler kan variere sterkt ut fra blant annet atferd og fysiologi. Arter som lever lenge vil være mer sårbare for fremmedstoffer som er tungt nedbrytbare og lett akkumuleres, dette gjelder også for arter som befinner seg på høyere nivåer i næringskjedene siden fremmedstoffene kan bli oppkonsentrert.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Opptak og akkumulering av nanopartikler hos pattedyr og andre virveldyr vil følge mange av de samme mekanismene som hos mennesker. Selv blant pattedyr finnes imidlertid såpass variert atferd og fysiologi at sårbarheten varierer sterkt.

Blant annet har ulike arter ulik evne til å eliminere partikler fra luftveiene ved hjelp av flimmerhår- og slimtransport, og ellers ulik evne til å eliminere fremmedstoffer tatt opp i organismen.

Fisk kan være særlig sårbar for metallforurensninger fordi det forstyrrer ionebalansen over gjellene. Blant virvelløse organismer kan arter som tar opp næring ved filtrering være særlig utsatt.

Organismer i frie vannmasser vil bli særlig eksponert for vannløselige partikler, organismer på vannoverflater kan bli eksponert for mindre løselige partikler, og sedimentlevende dyr kan bli eksponert når partikler sedimenterer.

Det er også grunn til oppmerksomhet om mikroorganismer siden disse lever på nanoskalaen og derfor kan ha særlig evne til å sanse, oppsøke, filtrere og oppta nanopartikler. Bakteriehemmende effekter er kjent fra nanopartikler av både sølv, TiO2 og C60-fulleren.

Forsøk med å blande metalliske nanopartikler (kobolt) i foret til meitemark har vist at eliminasjon via ekskrementer var begrenset, og partiklene ble gjenfunnet i flere ulike organer og celletyper.

Effekter på planter er foreløpig lite studert, men de mange cellebiologiske og fysiologiske forskjeller mellom planter og dyr innebærer at virkningene vil være forskjellige og må studeres separat.

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »