Hopp over innholdet

Risikoer ved sølv og andre metaller

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 8. sep 2008

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Såkalt «nanosølv» brukes til antibakterielle formål, og dette kan omfatte både sølv på oppløst form (sølvioner) og på partikkelform. Virkningen av sølvioner på bakterier er godt kjent, det kan binde seg til bakterienes cellevegger og DNA og hemme elektrontransport involvert i stoffskifte. Slik effekt kan være gunstig for sterile formål, men det kan opplagt være problematisk i naturen. Sølv på partikkelform er mindre undersøkt.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

I tillegg til å hemme bakterier er sølvioner også toksisk for vannlevende dyr og planter. Dette er blant annet demonstrert for regnbueørret der sølvioner hemmer ioneutveksling over gjellene. Avhengig av pH, saltinnhold, og innhold av organisk materiale vil imidlertid sølvioner danne større komplekser, noe som reduserer den effektive konsentrasjonen.

Effekter på pattedyr er kun vist ved høy og kronisk eksponering, heriblant for mennesker som er yrkesmessig eksponert eller bruker sølvoppløsninger i den mening at det gir helsegevinst.

I større strukturer regnes edelmetaller som sølv og gull for å ha lav toksisitet, men det er godt dokumentert at toksiske effekter oppstår ved mindre partikkelstørrelse. Mekanismene bak slik effekt er foreløpig usikre, men som for metalloksider er dannelse av ROS også observert i sammenheng med sølv.

Enkelte forsøk tyder på at sølv på partikkelform er mer toksisk enn sølvioner. En mulig forklaring kan være at partikkelformen, på liknende måte som for metalloksider, fungerer som en trojansk hest som letter passasje inn i celler.

Et separat moment i en risikovurdering er at den økte bruken av sølvioner eller -partikler i vanlige husholdninger vil innebære en lav, men kronisk dosering med slike stoffer. Dette kan skape problem med resistens hos målbakterier, noe som i neste omgang undergraver muligheten for å utnytte sølv til mer prekære antibakterielle formål innen blant annet medisin.

En helhetlig drøfting av bruk og konsekvenser av nanosølv kan finnes her.

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »