Hopp over innholdet

Hvilke utfordringer står vi overfor?

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Nanomaterialer forventes ikke å omfatte stoffer, produkter og prosesser som er så nye og annerledes at de vil falle utenfor dagens lovgivning. Det er likevel spørsmål om kriterier og forpliktelser i lovgivningen er egnet til å fange opp intensjonene i loven.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Noen sentrale spørsmål knytter seg til hvordan vi identifiserer stoffer, om vi forstår stoffenes egenskaper, og om ansvaret for å skaffe nødvendig forståelse er tydelig.

Stort mangfold

Nanomaterialer er mangfoldige, og vi kan forvente stor variasjon både med tanke på farlighet, hvorvidt mennesker og miljø blir eksponert, og kunnskapsnivå rundt dette.

Enkelte vil trolig bringe stor gevinst uten å ha nevneverdige bieffekter. Eksempler på dette er membraner som kan rense drikke- og avløpsvann, eller datalagringsenheter som kan lagre større datamengder. I disse to tilfellene er det ikke nødvendigvis snakk om nye forbindelser, snarere om bedre presisjon.

Det er i hovedsak frie nanopartikler som kan medføre risiko. Også denne kategorien av nanomaterialer rommer stor variasjon. Et viktig skille går mellom stabile og ustabile partikler. At partikler er ustabile innebærer at de raskt vil brytes ned til molekylære komponenter som vi forventer er godt forstått og håndtert allerede.

Derimot finnes det tegn til at stabile nanopartikler kan innebære risiko. For det første er stabilitet i seg selv av betydning for risiko siden det innebærer at stoffer kan oppkonsentreres over tid og at eventuelle effekter kan vedvare.

Dernest gjør partikkelformen det mulig å nå steder i kroppen og miljøet som ellers er beskyttet. Videre kan størrelsen medføre økt reaktivitet fordi en større andel av atomene vil finnes på overflater, hjørner og kanter.

Stabilitet, mobilitet og reaktivitet er igjen bestemt av andre karaktertrekk i form av overflateegenskaper som ladning og topografi, og dessuten kjemisk sammensetning og løselighet. I en risikovurdering er det nødvendig å undersøke slike karaktertrekk.

Forskningsfunn

Forskningen omkring nanopartiklers egenskaper for helse og miljø spriker. Økt reaktivitet per vektenhet for nanopartikler sammenliknet med større strukturer av samme materiale virker imidlertid godt begrunnet.

Nanopartikler av titandioksid, som tilsettes i solkrem og maling, er kjent å forårsake oksidativt stress under lyspåvirkning, men det er uklart i hvilken grad de kan passere inn i organismene og cellene. Partikler av sølv anvendes som antibakterielt middel, men er også skadelig for vannlevende organismer. Karbonnanorør har stort potensial for bruk på en rekke områder, men det finnes indikasjoner på at de fremkaller samme type reaksjoner i lungene som asbest.

Eksponering

Frigivelse av partikler kan forekomme ved både produksjon av partikler, bearbeiding til ferdige produkter, bruk og kast eller destruksjon.

Den mest umiddelbare utfordringen for eksponering av mennesker er trolig knyttet til arbeidsmiljø. Yrkesmessig eksponering kan forekomme på ulike stadier, fra laboratorier og tilvirkning til oppgaver innen destruksjon og rengjøring.

En annen mulig kilde for menneskelig eksponering er fra vanlige forbrukerprodukter. Analyser forteller at utslipp til ytre miljø foreløpig er begrenset, men utbredelsen tiltar raskt.

Nanopartiklers skjebne

En faktor som vil ha betydning for miljøeffekter er om nanopartikler har så lang levetid at de samles opp over tid. Dessuten vet vi lite om virkningsmekanismer som kan medføre helt andre risikoscenarier hos blant annet vannlevende organismer sammenliknet med mennesker.

Foreløpig er mye uklart omkring levetid, spredning, og virkninger i og mellom ulike miljøer, organismer, organer og celletyper. Et hovedproblem er at det er vanskelig å vite hvilke tilstander nanomaterialer inntar ved ulike stadier i livsløpet, og som derfor er helse- og miljømessig relevante.

En annen utfordring er å vite hvordan nanomaterialer samvirker med andre stoffer og faktorer, som andre kjemikalier, UV-lys eller mikrobiologiske prosesser.

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »