Hopp over innholdet

REACH

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 16. okt 2008

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) skal bidra til trygg håndtering av kjemikalier. Direktivet pålegger kjemikalieprodusenter og -importører å registrere sine produkter samt fremskaffe miljøinformasjon om dem. Ved større volum eller økt mistanke om risiko kreves evaluering og autorisasjon.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Terskelverdier

Krav om registrering etter REACH gjelder for stoffer som produseres eller importeres i mengder utover ett tonn per produsent eller importør per år (art. 6). Produkter som inneholder flere stoffer fordrer vurdering av hvert enkelt stoff, men kun stoffer som hver for seg utgjør minst ett tonn, og som samtidig utgjør minst 0,1 vektprosent av stoffblandingen (art. 7).
Krav til opplysninger som skal fremskaffes øker når mengdene overstiger 10 tonn, 100 tonn og 1000 tonn (art. 12). Fra og med en terskelverdi på 10 tonn krever REACH at det utarbeides en kjemikaliesikkerhetsrapport (CSR).

Ulike tilstander skal belyses

Risikovurdering etter REACH og annet regelverk skal i prinsippet utføres ikke bare stoff for stoff, men man skal også vurdere ulik risiko som kan forekomme når stoffet foreligger i ulike tilstander. Etter REACH vil dette imidlertid først komme til anvendelse i de grundigere risikovurderingene som kreves ved utarbeidelse av CSR, altså ved mengder utover 10 tonn.

Informasjonsutveksling

Direktivet gir ikke bare forpliktelser for produsenter og importører (såkalt oppstrøms virksomheter), men også for nedstrøms aktører i verdikjeden. Blant annet skal nedstrøms virksomhet motta informasjon om god håndtering, mens oppstrøms virksomhet skal motta informasjon om praktiske anvendelser og deres effekter slik at de kan ta hensyn til dette.

Unntak for faste forbrukerprodukter

Faste bearbeidete forbrukerprodukter som klær og elektronikk reguleres ikke direkte under REACH, unntatt der det er tilsiktet eller forventet at produktet skal avgi kjemikalier/stoffer ved bruk.
Utover dette er slike forbrukerprodukter først og fremst regulert gjennom kravet om at verdikjeden skal utveksle informasjon om hvordan kjemiske råstoffer og innsatsfaktorer benyttes. Et slikt krav kan ikke gjøres gjeldende for importerte produkter som i sin helhet fremstilles utenfor EØS-området.

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »