Hopp over innholdet

Utslipp ved produksjon

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Forurensningsloven fastslår at utslipp som “kan være til skade eller ulempe for miljøet” er forbudt inntil det gis eksplisitt tillatelse. Arbeidsmiljøloven oppstiller generelle krav til arbeidsmiljøet, med formål om å ivareta arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Forurensningsloven

Utslipp til luft, vann og jord knyttet til i industri og næringsliv faller inn under Forurensningsloven og er til vanlig forbudt inntil det gis godkjenning. Forurensning fra transport faller utenfor loven (§ 5).

Vanlig forurensning og utslipp som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe er unntatt fra konsesjonsplikten (§ 8), dette gjelder for eksempel spredning av gjødsel i landbruket. Nanomaterialer er dekket på samme måte som andre utslipp.

Forurensningslovens forskrifter gir også nærmere regler om god kvalitet av luft, vann og jord. Av særlig relevans for nanomaterialer er forurensningsforskriftens kapittel 7 som stiller krav til lokal luftkvalitet, og setter grenseverdier for innhold av svevestøv og ulike gasser.

Arbeidsmiljøloven

Vern av arbeidstakere i industri og næringsliv ivaretas gjennom Arbeidsmiljøloven. Det finnes særlige regler om ”kjemikalier” (§§ 4-5 og 5-4. Se også §§ 18-6 og 6-2).

Loven hjemler en rekke forskrifter med interesse for nanomaterialer. Forskriftene om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for farlige kjemikalier, og om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal alle bidra til at kunnskap om kjemikalier skaffes til veie og at det gis god veiledning om bruk av disse.

Forskriftene om bruk av arbeidsutstyr, og om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften, som også inneholder særregler for enkeltstoffer eller grupper av stoffer), oppstiller videre krav til trygg omgang med kjemikalier.

Det finnes egne forskrifter rettet mot klart definerte produkter eller grupper av produkter, som asbestforskriften. Petroleumssektoren skiller seg ut som en sektor der det er utarbeidet en rekke særregler i relasjon til forurensning og arbeidsmiljø.

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »