I 4-årsperioden fra 2008-2012 har Teknologirådet involvert eksperter, lekfolk og berørte parter for å gi innovative innspill til helse- og omsorgssektoren.

Omsorgsteknologi var et nærmest ukjent begrep da Teknologirådet presenterte rapporten «Fremtidens eldreomsorg» på Stortinget i 2009. Gjennom et hundretalls påfølgende presentasjoner og medieoppslag har «omsorg» og «teknologi» blitt knyttet sammen. I kjølvannet opprettet regjeringen et eget utvalg om ” Innovasjon og omsorg ”, der leder og to andre medlemmer var hentet fra Teknologirådets ekspertgruppe. Teknologirådets anbefalinger ble lagt til grunn for flere av utvalgets forslag.

Trygghetspakken var kjernepunktet i Teknologirådets anbefalinger. Tanken er at alle eldre skal få tilbud om omsorgsteknologiske løsninger tilpasset den enkeltes behov med tanke på å bo trygt hjemme så lenge som mulig. I den ferske meldingen Morgendagens omsorg har regjeringen varslet at den vil gi utviklingen av trygghetspakker høy prioritet. Bærum kommune har etter modell fra Teknologirådets allerede utviklet en slik trygghetspakke for hjemmebasert omsorg. Teknologirådets rapport om omsorgsteknologi har også vært en inspirasjonskilde for Omsorgslabben ved Høgskulen i Bergen og satsingen i Stavanger-regionen .

En offentlig helseportal med muligheter for selvbetjening og e-dialog ble foreslått av Teknologirådet våren 2010. Helse- og omsorgsministeren lanserte portalen www.helsenorge.no sommeren 2011.

Elektronisk tilgang til egen pasientjournal var tema for et eget innspill fra Teknologirådet til Stortinget i oktober 2010. Der argumenterte vi for at dette kan gi pasienten større innsyn og kontroll over egen helse, og gjøre livet som syk enklere. Regjeringen har fulgt opp i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal .

Pasientenes behov for kvalitetsinformasjon på nett var det siste temaet i vårt prosjekt «Pasient 2.0». Teknologirådets anbefalinger om mer åpenhet førte til fornyet debatt om kvalitet i helsetjenesten våren 2011.

Alle disse punktene har nå blitt behandlet i meldingen En innbygger – en journal som ble sendt til Stortinget i november 2012. Vi siterer fra sammendraget:

Gjennom «Min helse» på nett skal pasienter og brukere få elektronisk tilgang til egen journal. I tillegg skal innbyggerne få tilbud om selvbetjeningsløsninger og mulighet for elektronisk dialog med helsepersonell. Informasjon om helse- og omsorgstjenestene, som kvalitet, ventetider, tjenestetilbud og brukererfaringer, skal gi innbyggerne mulighet til å ta reelle valg knyttet til eget behandlingsopplegg. Tjenestene skal være tilgjengelig for innbyggerne via den nasjonale helseportalen, helsenorge.no.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling