Det nåværende rådet ble oppnevnt 15. november 2020. Rådet møtes ca. fem ganger i året, og vedtar bl.a. strategi og satsingsområder, og hvilke prosjekter Teknologirådet skal jobbe med.

– Teknologirådet gir myndighetene gode innspill om ny teknologi, og setter muligheter og utfordringer på dagsorden. Jeg har satt sammen et nytt Teknologiråd som består av samfunnsengasjerte medlemmer med høy faglig kompetanse, sa næringsminister Iselin Nybø ved utnevnelsen.

Medlemmene for 2020-2024 har kompetanse på viktige områder som klima og miljø, IKT og bioteknologi, medisin, fisk og havbruk, og medier og demokrati. Medlemmene er valgt ut på grunn av sin kompetanse, og rådet er balansert med hensyn til kjønn, geografi og alder.

Rådsmedlemmer

 

Rådsleder Sverre Gotaas

Sverre Gotaas (rådsleder)

Sverre er fra Porsgrunn, og er sivilingeniør innenfor Teknisk Kybernetikk fra NTH (NTNU). Han leder Herøya Industipark as, og er styreleder i industri-inkubatoren Proventia. Han har lang erfaring fra Kongsberg Gruppen og Kongsberg Maritim, bl.a som Innovasjons- og teknologidirektør, samt som Innovasjonsdirektør i Statkraft. Sverre har tidligere hatt styreroller i bl.a. Norges Forskningsråd, Simula og Universitetet i Sør-Øst Norge og Energi21.

Portrett av Marit Aursand

Marit Aursand

Marit Aursand

Marit er fra Trondheim og har sin grunnutdannelse fra NMBU og PhD fra NTNU, Institutt for bioteknologi. Hun er leder for SINTEFs konsernsatsing Mat og Agri som skal utvikle SINTEF som en forsknings- og innovasjonspartner for matproduksjon og trenæring. Målet er å utvikle teknologi og prosesser for bærekraftig produksjon og bearbeiding frem til marked. Marit har tidligere erfaring som lektor, forsker, seniorforsker og Prof II, og 18 års erfaring som forskningssjef i SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, nå Ocean. Marit har deltatt i EU-prosjekter og ledet FoU-prosjekter med både nasjonale og internasjonale partnere. Hun har hatt og har flere styreverv, og er medlem av den nasjonale referansegruppen for Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa.

Portrett av Morten Breivik

Morten Breivik

Morten Breivik

Morten er sivilingeniør og PhD i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har erfaring som akademisk leder, forsker, underviser, veileder og entreprenør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) innen fagområdet teknisk kybernetikk, som handler om automatisert styring av dynamiske teknologiske systemer. Han har også industriell erfaring som ingeniør og utviklingsleder hos Kongsberg Maritime innen dynamisk posisjonering og maritim automasjon. Morten har tatt initiativet til og ledet to bokprosjekter om kybernetikk i en norsk kontekst, og er opptatt av balansen og samvirket mellom det naturlige og det tekniske.

Portrett av Helene Fladmark

Helene Fladmark

Helene Fladmark

Helene er fra Arendal, og er sivilingeniør fra NTH (NTNU) med tilleggsutdanning i fransk og sosialantropologi. Hun leder Eyde-klyngen som samler prosessindustri og leverandørbedrifter med base i Agder. Hun har bred erfaring fra offentlig forvaltning, privat næringsliv og organisasjoner, blant annet Klima- og miljødepartementet, Oslo kommune, NHO og Tekna. Helene møtte på Stortinget i perioden 1997-2000 fra Oslo (Venstre). Helene har hatt mange styreroller de siste 15 år, blant annet i Enova, Norges Forskningsråd, Statskog, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og programkomiteen i Arendalsuka. Hun sitter nå i hovedstyret til Innovasjon Norge og i styret til Sørlandet sykehus (HF).

Portrett av Kari Forthun

Kari Forthun

Kari Forthun

Kari er fra Bergen, og er utdannet sivilingeniør ved NTNU innen prosesskjemi og materialteknologi (2013). Kari bidrar til realisering av CCS prosjekter gjennom rolle som Sr. Engineer ved DNV Technology Centre i Bergen. Hun drar nytte av tidligere erfaring som teknisk sjef i Compact Carbon Capture – et selskap som utvikler og kommersialiserer teknologi for ultrakompakt CO2-fangst. Kari har erfaring med å bygge og lede multidisiplinære innovasjonsteam og innovasjonsprosjekter gjennom en rekke faser; utvikling fra lavt modenhetsnivå (JIP), til start-up mot kommersialisering av teknologi. Oppstarsselskapet ble oppkjøpt av Baker Hughes i november 2020 hvor hun fikk ansvar for ledelse av R&D og innovasjon for kommersialisering av CO2 fangstteknologi. Kari har tidligere erfaring fra leverandørselskaper innen olje og gass. Kari drives at et sterkt engasjement for natur og miljø og ønsker å bidra til en bærekraftig kursendring. Hun ble kåret til en av Top 50 Tech Women i Norge i 2021. Hun har erfaring som Rollemodell i Energilandet (i regi av Bergen Næringsråd), og som deltaker i en rekke nettverksprogram rettet mot å øke kvinneandelen i teknologibransjen.

Portrett av Bjørn Kjærand Haugland

Bjørn Kjærand Haugland

Bjørn Kjærand Haugland

Bjørn er sivilingeniør innen marin teknikk fra NTNU, og har studert strategisk internasjonal ledelse ved IMD i Sveits og digital endringsledelse ved INSEAD. Han er administrerende direktør i Skift – et næringslivsdrevet klimainitiativ for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Bjørn har tidligere vært konserndirektør for bærekraft i DNV GL, og har utstrakt erfaring med å bistå selskaper innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling. Han har i DNV GL hatt lederstillinger i Norge, Korea og Kina. Bjørn er styremedlem ved Universitetet i Bergen, WWF Norge, Sporveien, PRIO, Kezzler og Trefadder. Han er medgrunder av Zeabuz og av teknologistiftelsen Terravera. Han er en aktiv deltaker i debatten rundt bærekraft og teknologi gjennom blogg hos Huffington Post, Recharge, Teknisk Ukeblad, og i øvrig norsk presse.

Portrett av Reidun Høllesli

Reidun Høllesli

Reidun Høllesli

Reidun er utdannet statsviter fra UiB, og har de siste 20 årene arbeidet i skjæringspunktet mellom IT og forretning, som konsulent, prosjektleder og leder. Hun er i dag ansatt i Orkla hvor hun er del av programledelsen for Project One som er Orklas initiativ for å harmonisere forretningsprosesser, data og IT løsninger på tvers av flere forretningsområder og land. Hun har tidligere erfaring fra blant annet IBM.

Portrett av Håvard Haarstad

Håvard Haarstad

Håvard Haarstad

Håvard er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen, og senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation (CET). Forskningen hans fokuserer på bærekraftig byutvikling, spesielt på hvordan byer kan møte klimautfordringen på en rettferdig og bærekraftig måte. Han har særlig fokus på mobilitet, teknologi og planlegging. Som leder for CET jobber han med å bygge tverrfaglig forskningskompetanse innenfor klima- og energiomstilling, og å fremme forskning med relevans for omstilling i samfunnet ('actionable knowledge').

 

Portrett av Aris Kaloudis

Aris Kaloudis

Aris Kaloudis

Aris er samfunnsøkonom fra UiO og har en master i European Science and Technology Studies fra UiO og Louis Pasteur Universitet i Strasbourg. Han er professor ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Hans forskningsinteresser inkluderer industriell innovasjon, måling av effekter av forskning og innovasjon, kompetanseinvesteringer i arbeidslivet samt omstillingsprosesser i økonomien og teknologisk endring. Han har spisskompetanse og underviser i bl.a. i forskingsmetoder for industriell økonomi og innovasjon. De siste årene har han studert beslutningsprosesser i produktutvikling innenfor helse, og et nytt interessefelt er studier av risiko ved bruk av kunstig intelligens. Han har tidligere arbeidet i Kunnskapsdepartementet, NIFU og Norges bank, og har ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Portrett av Anne Myhr

Anne Ingeborg Myhr

Anne Ingeborg Myhr

Anne Ingeborg er fra Tromsø, og er sivilingeniør innen bioteknologi fra NTNU og PhD fra Institutt for medisinsk biologi, UiT. Hun er direktør ved GenØk-Senter for biosikkerhet i Tromsø. Hennes forskningserfaring er hovedsaklig knyttet til bruk av ny teknologi (genteknologi, nanoteknologi og syntetisk biologi). Forskningsfokuset inkluderer vurderinger av etiske, sosiale og juridiske aspekter (ELSA), inkludering av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), samt risikovurdering og risikohåndtering ved bruk av ny teknologi. Hun er i dag styreleder av Norges forskningsråd sitt porteføljestyre for landbasert mat, miljø og bioressurser, og medlem av Bioteknologirådet og Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Portrett av Damoun Nassehi

Damoun Nassehi

Damoun Nassehi

Damoun er utdannet lege og har en PhD i neurokirurgi og neuropatologi fra Københavns Universitet. Han er spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege i Sokndal i Sørvest-Norge. Damoun har vært involvert i tech-startups og jobbet i grensesnittet mellom forskning, teknologi og medisin i snart 10 år. Han har vært med på å utarbeide metoder for måling av bl.a. lungefunksjon og surstoffmetning ved hjelp av mobiltelefonen, og deltatt i utviklingen av rutiner og apper for automatisk diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner og prevensjonsforskrivning til kvinner.

Portrett av Tanja Storsul

Tanja Storsul

Tanja Storsul

Tanja er prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet. Hun er dr. polit. i medievitenskap og har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på sosiale medier som plattform for politisk deltakelse og engasjement. Storsul har bakgrunn som professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og som direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun har blant annet vært medlem av Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget og Akademisk frihet-utvalget.

 

Portrett av Siri Vasshaug

Siri Vasshaug

Siri Vasshaug

Siri er fra Bodø og er utdannet statsviter fra UiO. Hun jobber i Statens vegvesen som seniorrådgiver. Her jobber hun særlig med datadeling, automatisert transport og regulering. Hun har i tillegg erfaring fra kommunesektoren, bistandsarbeid og politikk. Fellestrekket for all erfaringen er hvordan vi kan løse de store samfunnsutfordringene. Siri er opptatt av å ta i bruk teknologi for å løse konkrete behov for innbyggerne, og at samarbeid mellom folk og organisasjoner løfter både teknologiutviklingen og samfunnsutviklingen.

Portrett av Kristin Vinje

Kristin Vinje (Foto: Leikny Havik Skjærseth / Khrono)

Kristin Vinje

Kristin har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo, og er administrerende direktør i NOKUT. Hun har tidligere vært dekan ved Høyskolen Kristiania og visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. I tillegg har hun vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, hatt lederstillinger i Simula og vært forsker ved SINTEF. Kristin var fra 2013–2017 innvalgt på Stortinget fra Høyre i Oslo, hvor hun var fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Hun har også vært finansbyråd i Oslo og innvalgt i Oslo bystyre.

Portrett av Anne Cathrin Østebø

Anne Cathrin Østebø

Anne Cathrin Østebø

Anne Cathrin er utdannet innen økonomi, markedsføring og entreprenørskap, og har jobbet med forskning, innovasjon og næringsutvikling i over 20 år.
Hun er daglig leder i innovasjonsselskapet Validé AS, som er teknisk overføringskontor (TT0) for Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus og fem andre forskningsmiljø med mål om å kommersialisere innovasjoner og funn fra akademisk forskning, og redusere gapet mellom vitenskap og industri. Validé har ansvar for inkubator i Rogaland, klyngeutvikling, deriblant helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tidligfaseinvestering gjennom pre-såkornfond. Anne Cathrin sitter i porteføljestyret «Demokrati, styring og fornying» i Forskningsrådet, og har styreverv i blant annet Foreningen for innovasjonsselskaper, presåkornfondet Validé Invest, Nordic Edge, Norwegian Energy Solutions, Innovasjonspark Stavanger og Pumps&Pipes.