Vår visjon er teknologiråd for fremtidens samfunn. Teknologirådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen.

Vi involverer både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

Teknologirådet ble opprettet i 1999, etter initiativ fra Stortinget. Teknologirådet er formelt uavhengig, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Rådet har 15 medlemmer med stor bredde i kompetanse og bakgrunn. Det ledes av Siri Hatlen, og møtes 5–6 ganger i året. Rådet tar bl.a. stilling til hvilke prosjekter Teknologirådet skal jobbe med.

Prosjektene ledes og gjennomføres av sekretariatet. Det har åtte ansatte, og ledes av direktør Tore Tennøe.

Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret.

Teknologirådets strategi

Last ned

I 2011 ble Teknologirådet evaluert av NIFU på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet med svært godt resultat. Les hele evalueringsrapporten her.