Diskusjonene kretser rundt et sett scenarier som er bilder av alternative fremtider innenfor et tema – for eksempel  Fremtidens alderdom.

Scenariene kan presenteres som film, foredrag, skriftlig eller på andre måter. Hensikten med scenarier er å gjøre deltakerne bevisste om fremtidige valg knyttet til teknologi, og inspirere dem til kritikk. Slik kan de lettere utvikle nye visjoner og handlingsforslag.

Relevant kunnskap og erfaring er viktig

Alle deltakerne i scenarieverksteder har kunnskap og erfaring som kan være nyttig når de skal diskutere scenarier. De kan ha erfaringer med temaet på ulike måter, ved å:

  • Være fagekspert (for eksempel sykepleier eller forsker)
  • Tilhøre interessant brukergruppe (for eksempel pårørende til en dement person)
  • Ha spesiell erfaring med temaet (for eksempel en frivillig i besøkstjeneste)
  • Jobbe i et berørt myndighetsorgan (for eksempel en ansatt i kommunens omsorgstjeneste)
  • Være utvikler eller tilbyder av en relevant teknologi (for eksempel smarthusteknologi)

Kan foreslå nye scenarier

Deltakerne tar utgangspunkt i scenarier som er utviklet før verkstedet. De kan drøfte scenarienes sterke og svake sider, og forsøke å rangere scenariene. De kan også prøve å finne barrierer som kan hindre at scenariene blir realisert, og hva som skal til for å overkomme disse barrierene.

I noen scenarieverksted kan deltakerne kan også forsøke å skape sitt eget scenario, eller tilpasse scenarier som var laget på forhånd. Teknologirådet bruker ofte ekspertgrupper til å utvikle scenarier før scenarieverksted.

Scenarieverkstedets form og spilleregler skal sikre at alle kan komme til orde, at alle idéer kan komme inn i diskusjonen og at deltakerne arbeider frem mot en handlingsplan.

Problemstillingen må avgrenses

Hovedutfordringen for scenarieverksted er å utvikle gode scenarier.  De fleste temaer vil ha flere aktuelle scenarier for fremtiden. Hvis vi tar Fremtidens alderdom som eksempel, kan vi for eksempel tenke oss følgende problemstillinger:

  • Hvilken rolle vil omsorgsteknologi spille i fremtiden?
  • Hvordan bør forholdet mellom det offentlige og det private tjenestetilbudet være?
  • Hvordan kan man balansere forholdet mellom teknologi og brukerens personvern?

Et godt scenarieverksted er ikke for snevert, men det kan heller ikke ta opp alle relevante problemstillinger. Å velge ut noen er derfor viktig for å fokusere diskusjonen. Valget må avveies nøye, gjerne i dialog med deltakerne.

Kan gjøres på én dag

Tidsbruk for scenarieverksteder varierer. Er scenariene ferdig utviklet, kan verkstedet avvikles i løpet av en dag. Skal deltakerne være med på å utvikle scenarier, kan verkstedet strekke seg over flere dager.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling