Som pasient har en rett til å velge behandlingssted. Samtidig tilbys svært mangelfull informasjon om kvaliteten ved de ulike behandlingsalternativene. Pasientene kan dermed ikke vite hva som er best for dem, ei heller foreta reelle valg. Du har ingen mulighet til å vite om det sykehuset du velger er best på å behandle din diagnose, du aner ingenting om fastlegen holder mål, og du har ingen mulighet til å vite om sykehjemmet tar bedre vare på deg eller din gamle mor enn andre. Samtidig har du stor grad av valgfrihet.

Teknologirådet anbefaler derfor å fremskaffe åpen, pålitelig og relevant informasjon om helsevesenets kvalitet. Dette vil også være avgjørende for målrettet forbedring og demokratisk kontroll.

Informasjon å alle behandlingsnivå

Teknologirådet foreslår kvalitetsinformasjon for alle behandlingsnivåer i helsetjenesten. Disse må være pasientrettet, slik at pasienter kan ta reelle valg. Teknologirådet foreslår at dette knyttes til den nasjonale helseportalen, slik at kvalitetsinformasjon om både sykehus, spesialister, fastleger og øvrig kommunehelsetjeneste samles på et sted. Alle relevante nasjonale undersøkelser bør publiseres her, og materialet må tilrettelegges for pasientenes bruk.

Sykehuskvalitet bør måles på diagnosenivå. Kommunehelsetjenesten på institusjonsnivå, for sammenligning innad og mellom ulike kommuner. Allmennlegene bør måles på fastlegekontornivå. Samtidig som kvaliteten skal måles er det viktig å sikre integriteten i arbeidet, slik at ikke enkeltpersoner henges ut eller at målesystemet åpner for spekulasjon.

Videre foreslår rådet at ledere i helsevesenet resultatmåles på den informasjonen som publiseres i portalen. Dette kan være med å sikre at informasjonen er oppdatert og tas på alvor.

Pasientenes behov for kvalitetsinformasjon på nett

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling