Teknologirådet har denne høsten samlet 14 trondhjemmere til å vurdere Trondheim kommunes planer for utvikling av Tempe-området sør for Trondheim sentrum. Onsdag 27.10.04 overrakte panelet sin uttalelse til Trondheims ordfører, Rita Ottervik.

Uttalelse fra borgerpanel

Last ned

Hovedpunkter i panelets uttalelse:

Bygging av boliger på Tempe er etter panelets mening uforenelig med trafikk-situasjonen slik den er i dag. Bydelen er preget av støy og forurensning fra gjennomgangstrafikk og tungtrafikk både fra Tempeveien og Holtermannsveien. Vår visjon forutsetter at Holtermannsveien legges under bakken. I tillegg til bedret støy- og støvsituasjon vil dette frigi et betydelig areal og øke områdets fleksibilitet og potensial.

For at Tempe skal kunne utvikles til en levende bydel er det viktig med større grad av boligbygging enn det kommunen har lagt til grunn i sine målsettinger. Vi stiller samtidig spørsmål ved behovet for 10.000 nye kontorarbeidsplasser på Tempe. Vi ønsker derfor å redusere antall kontorarbeidsplasser til fordel for et økt antall boliger, og å vektlegge utviklingen av Tempe som et levende boområde.

Vår visjon vil medføre en endring i områdets næringsstruktur, fra dagens industri og transportintensive virksomheter til mer kontor- og butikkbaserte virksomheter.

Skisse for arealbruk

Last ned

Panelets anbefalinger er kun rådgivende. Det er opp til Trondheims politikere å vurdere hvorvidt og hvordan de ønsker å ta panelets råd med seg i det videre arbeidet.

Medvirkning i byutvikling

Borgerpanelet har utgjort kjernen i et prosjekt initiert av Teknologirådet og gjennomført i samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim byformsenter. Målet har vært å synliggjøre hvordan den vanlige, ikke-organiserte borger kan involveres i planprosesser.

Panelet har i løpet av fire samlinger fått en innføring i kommunens planer, møtt berørte nærings-interesser, vært på befaring i området og på bakgrunn av dette skrevet en uttalelse til kommunen om hvilke hensyn som bør vektlegges i utformingen av Tempe-området.

Behov for nye verktøy

Utgangspunktet for prosjektet er at byutvikling berører og opptar svært mange. Samtidig understreker bl.a. Planlovutvalget viktigheten av offentlig medvirkning i utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven. Imidlertid er det behov for å utvikle gode verktøy for hvordan medvirknings-prosesser kan gjennomføres.

Teknologirådet vil samle erfaringene fra medvirkningsprosessen i Trondheim i en rapport i løpet av høsten 2004.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ