Rapporten består av to deler: Del 1 består av scenarioene som er skrevet ved hjelp av ekspertgruppen. Dette var grunnlag for diskusjoner mellom innbyggere og interessenter. Del 2 er et sammendrag av diskusjoner og anbefalinger på workshopene.

Rapport:

Hjemmet i 2033: Scenarioer. Diskusjoner om sikkerhet i smarthus

Last ned

Scenarioer for fremtidens smarthus

Scenarioene er skrevet med mål om å utforske hvordan sikkerheten ved bruk av teknologi i hjemmene kan se ut i fremtiden. Et viktig poeng har vært å skildre hvordan viktige funksjoner i samfunnet kan påvirkes av teknologi i hjemmene. Derfor har vi lagt ekstra vekt på teknologi som brukes til helse- og omsorgstjenester i hjemmene, samt smart energisparing. Scenarioene er skrevet med bakgrunn i viktige utviklingstrekk innenfor samfunn, teknologi og politikk.

Vi beskriver først en krisehendelse, hvor Norge utsettes for et koordinert angrep mot smarthus-produkter. Videre beskriver vi tre ulike retninger samfunnet kan ta, med tanke på hvordan sikkerhet i smarthus håndteres. En kort oppsummering av de tre scenarioene, samt reaksjoner på scenarioverkstedet følger:

Scenario 1: Bedriftene får ansvar: Flere deltakere uttalte at dette føltes som en videreutvikling av dagens situasjon, men med en mer tydelig ansvarsrolle hos bedriftene. Dette syntes deltakerne kunne være en positiv utvikling. Enkelte deltakere fryktet at økt markedstenkning i scenarioet kunne føre til et klasseskille, dersom man kan betale for bedre personvern.

Scenario 2: Staten tar styringen: Mange mente det ville være positivt dersom staten tok mer styring og gjorde mer tilsyn, særlig for de i samfunnet med mindre teknologisk kompetanse. Samtidig var det spørsmål ved hvor inngripenene staten burde være. I tillegg mente enkelte at mer statlig styring ville gi mindre innovative produkter.

Scenario 3: Beredskap i hjemmene: I dette scenarioet satser myndighetene lite på smarthus-teknologi, og innbyggerne er mer overlatt til seg selv. Mange velger å koble seg mer fra for å unngå digitale angrep. Dette mente de fleste ville være en for drastisk og uønsket utvikling. I diskusjoner om dette scenarioet kom det frem at det var en utbredt holdning om at vi bør bruke teknologi i hjemmene for å møte fremtidens utfordringer, med økt behov for omsorgstjenester og mangel på energi.

Dette mener folk

Scenarioene ble presentert for innbyggere og interessenter som har gitt innspill og anbefalinger. Formålet med å involvere innbyggere har vært å få inn et mangfold av holdninger og ideer, med bakgrunn i grundige diskusjoner. Dette er en kvalitativ metode som ikke gir et representativt svar for befolkningen, men slike samtaler gir en god pekepinn på holdninger knyttet til temaet, og hvilke typer tiltak som er enighet eller uenighet om.

Anbefalinger: Det kom inn en rekke innspill til hva vi kan gjøre for å sørge for bedre sikkerhet for fremtidens smarthus. Noen av de viktigste anbefalingene er som følger:

  • Myndighetene bør særlig prioritere sikkerheten i produkter som kan ha konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner, især når det kommer til velferdsteknologi. Dette bør blant annet gjøres ved mer og bedre tilsyn, samt at man legger til rette infrastrukturen for å beskytte de mest kritiske funksjonene.
  • Bedrifter bør i større grad enn i dag holdes ansvarlige dersom sikkerhetssvikt forekommer, for eksempel ved bøter eller salgsforbud. Det bør tydeligere defineres hvordan ansvar skal fordeles, for eksempel ved teknisk svikt, konkurs eller borfall av data. I tillegg bør bedriftene bli bedre til å informere forbrukere om sikkerhet og databehandling i teknologien de leverer.
  • Innbyggere trenger mer og bedre informasjon om hvordan de selv kan sørge for sin egen sikkerhet. Dette kan for eksempel inkluderes i beredskapsplaner fra Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) eller gjennom tilsvarende opplæring som gis fra brannvesenet for å sørge for kunnskap om brannsikkerhet.

 

Denne rapporten er et bidrag til forskningsprosjektet Relink, som koordineres av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Prosjektet tar utgangspunkt i at tilkoblet teknologi i hjemmene kan medføre sikkerhetsrisikoer for samfunnet som helhet. Målet er å gi innbyggerne bedre oversikt over sårbarheter og verktøy for å kunne vurdere sin egen risiko, slik at sårbarheten i hjemmene reduseres.

Teknologirådets oppgave i dette prosjektet har vært å skrive fremtidsscenarioer og involvere innbyggere og interessenter i spørsmål om sikkerhet i smarthus.

I forbindelse med samme prosjekt gir vi også ut en annen rapport, «Sikkerhet i smarthus – undersøkelse av produkter på det norske markedet», som tar utgangspunkt i tekniske tester av smarthus-produkter og beskriver utfordringer for sikkerhet og personvern.

Ekspertgruppe for utvikling av scenarioene:

  • Erik Stokkeland, Futurehome
  • Bodil Farsund, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Niklas Vilhelm, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Dag Slettemeås, Forbruksforskningsinstituttet SIFO
  • Henning Lunde, OBOS

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling