Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Forurensningsloven

Utslipp til luft, vann og jord knyttet til i industri og næringsliv faller inn under Forurensningsloven og er til vanlig forbudt inntil det gis godkjenning. Forurensning fra transport faller utenfor loven (§ 5).

Vanlig forurensning og utslipp som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe er unntatt fra konsesjonsplikten (§ 8), dette gjelder for eksempel spredning av gjødsel i landbruket. Nanomaterialer er dekket på samme måte som andre utslipp.

Forurensningslovens forskrifter gir også nærmere regler om god kvalitet av luft, vann og jord. Av særlig relevans for nanomaterialer er forurensningsforskriftens kapittel 7 som stiller krav til lokal luftkvalitet, og setter grenseverdier for innhold av svevestøv og ulike gasser.

Arbeidsmiljøloven

Vern av arbeidstakere i industri og næringsliv ivaretas gjennom Arbeidsmiljøloven. Det finnes særlige regler om ”kjemikalier” (§§ 4-5 og 5-4. Se også §§ 18-6 og 6-2).

Loven hjemler en rekke forskrifter med interesse for nanomaterialer. Forskriftene om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for farlige kjemikalier, og om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal alle bidra til at kunnskap om kjemikalier skaffes til veie og at det gis god veiledning om bruk av disse.

Forskriftene om bruk av arbeidsutstyr, og om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften, som også inneholder særregler for enkeltstoffer eller grupper av stoffer), oppstiller videre krav til trygg omgang med kjemikalier.

Det finnes egne forskrifter rettet mot klart definerte produkter eller grupper av produkter, som asbestforskriften. Petroleumssektoren skiller seg ut som en sektor der det er utarbeidet en rekke særregler i relasjon til forurensning og arbeidsmiljø.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling