Teknologirådet har oversendt et innspill til justiskomiteen på Stortinget i forbindelse med deres behandling av Prop. 61 LS (2014-2015) Nærpolitireformen. Nærpolitireformen kommer til å legge rammene for utviklingen av norsk politi i mange år fremover. Den gjør flere viktige grep for å styrke norsk politi, men Teknologirådet mener at det er uheldig at den har få konkrete tiltak og vurderinger som kan gi politiet det teknologiløftet det trenger.

Teknologirådets innspill til justiskomiteen tar blant annet for seg:

1) Kontakten med publikum

Innbyggerne er nå bedre utstyrt enn noen gang til å styrke politiets situasjonsforståelse med bilder, video og stedsinformasjon fra sine smarttelefoner. De bør derfor få muligheten til å sende inn slike data i en nødssituasjon. Det forutsetter at nødmeldetjenesten og operasjonssentralene har systemer som gjør at de kan ta i mot og nyttiggjøre seg slik informasjon.

Se innslag om teknologi i politiet på NRK Dagsrevyen 24. mai 2015

2) Patruljestyring og forebygging

Når distriktene blir store, må ressursene styres slik at patruljene er der de trengs, når de trengs. Nye teknikker gjør det mulig å sannsynliggjøre hvor og når behovene vil være størst. Slik informasjon gjør det lettere for patruljene å ligge i forkant av en hendelse og jobbe forebyggende. Dette stiller krav til IKT-systemer og kompetanse. Før slike systemer innføres bør det avklares politisk om slike forutsigelser bare bør gjelde steder, eller om de også skal kunne gjelde individer.

Se innslag om teknologi i politiet på NRK Kveldsnytt 24. mai 2015

3) Teknologi i felt

Det bør være en tett kobling mellom den forebyggende og den operative virksomheten. Mobile løsninger i felt bør ikke bare gi tilgang til kontorsystemer i straffesakskjeden, men gi patruljene beslutningsstøtte i felt, slik som f.eks. avmerking av risikoområder for fremtidig kriminalitet. Patruljene, operasjonssentralene og analyseenhetene må også ha anledning til å kommunisere og dele data med hverandre.

Les hele høringsuttalelsen her:

Nærpolitireformen

Last ned

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling