Teknologirådet har jobbet med mobil og digital helse i lengre tid, og mener at Norge står overfor en grunnleggende endring i hvordan helsetjenester blir levert og organisert. Utviklingen av helseapper og utstyr til hjemmebruk går raskere og raskere, og drives fremover av alt fra teknologigiganten Apple til små oppstartsbedrifter.

– Digitale selvtester og mobilt helseutstyr betyr at helsevesenet mister monopolet på diagnoseverktøyene og at pasientene i større grad produserer dataene selv. Dette generer store mengder data og vil gi nye muligheter for forskning, organisering og folkehelsearbeid, sier Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet.

HelseOmsorg21

I 2014 kom HelseOmsorg21, en nasjonal strategi for forskning, utvikling og innovasjon innen helse og omsorg. De såkalte 21-prosessene er de mest omfattende strategiprosessene for forskning og innovasjon i Norge. Det er gjennomført ni 21-prosesser på ulike samfunnsområder, fra olje og gass, til klima, bygg og helse og omsorg.

Teknologirådet og Forskningsrådet har publisert en analyse av 21-prosessene som konkluderte med at de har lykkes godt med å forankre strategiene og skape tillit, men at de beskriver en «forlenget nåtid» og er svake når det gjelder å tenke alternative utviklingsløp. Dette gjelder også HelseOmsorg 21.

Scenarier: å planlegge for det uventede

– Utvikling av scenarier – altså plausible og kunnskapsbaserte fortellinger om fremtiden – kan hjelpe oss å fokusere på viktige trender, identifisere langsiktige utfordringer og muligheter, og ta beslutninger som gir ønsket utvikling, sier Barland.

Teknologirådet skal derfor i samarbeid med HelseOmsorg21-rådet utarbeide scenarier for helse og omsorg. Det blir viktig å diskutere om innovasjon og forskning på helseområdet er rigget for å svare på behovene scenariene beskriver. Scenariene kan også danne utgangspunkt for dialog, policy-innspill og nye møteplasser.

Teknologirådet har tidligere gjennomført en rekke scenarioprosesser, blant annet i forbindelse med EU-prosjektet PACITA  og et prosjekt om fremtidens alderdom.

Om prosjektet

Teknologirådet jobber nå sammen med en referansegruppe med å utvikle scenarier for helse- og omsorgstjenestene i fremtiden, og tydeliggjøre hvilke behov og valgmuligheter dette gir for forsknings- og innovasjonspolitikken. I lys av den raske teknologiutviklingen er tidshorisonten 2030.

Scenariene vil så bli diskutert i tre scenarioverksteder med ulike interessentgrupper; næringsliv og teknologiutviklere, ansatte i helsesektoren og kommunene, og lekfolk. Verkstedene munner ut i en analyse og en idékatalog som vil bli presentert for HelseOmsorg21-rådet. De skal diskutere forslagene og vurdere hvilke som vil bli tatt videre.

Medlemmene av referansegruppen

  • Karl-Christian Agerup, Oslotech
  • Cathrine Holst, Universitetet i Oslo og medlem av Teknologirådet
  • Kaja Misvær Kistorp, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Designit
  • Steinar Madsen, Legemiddelverket
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21-rådet

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling