Teknologirådet vedtok i september 2020 ny strategi for perioden 2020-23. Grønn omstilling er ett av tre satsingsområder, og det vil settes i gang flere nye prosjekter. Det første prosjektet som gjennomføres, er å vurdere klima- og næringspotensialet til hydrogen.

Effektene av klimakrisen blir stadig tydeligere. Samtidig bidrar et folkelig engasjement til at land verden over setter sterkere klimamål. Dette akselererer den grønne omstillingen, og gjør at teknologier som var planlagt for tiår fremover blir aktuelle mye tidligere.

Hydrogen er en god energibærer

Energitettheten og utslippsfri bruk gjør at hydrogen blir en viktig energibærer i nullutslippssamfunnet. Hydrogen kan fjerne klimagassutslipp i stålproduksjon og industri, land- og vanntransport, og kan være et alternativ til strømkabler.

  • Hydrogen kan erstatte fossil energi i mange tilfeller hvor batterier har ulemper, f.eks. langtransport. Behovet for hydrogen er ventet å mangedobles på få år ettersom fossile energibærere fases ut. Hydrogen kan fremstilles med elektrolyse av vann (grønt hydrogen), og fra fossilgass hvor karbonet skilles ut og så lagres (blått hydrogen).
  • Norge har billig fornybar strøm som kan produsere grønt hydrogen, gode forskningsmiljøer, og lang industrierfaring. Produksjonen kan legges nær bruken, f.eks. hydrogenferger.
  • Norge har tilgang på gass, og industrikompetanse som er overførbar til hydrogenproduksjon og håndtering. Karbonfangst og lagring er en komplementær teknologi til blått hydrogen, og Norge har gode forutsetninger for verdiskapning.
  • Regjeringens hydrogenstrategi fra juni 2020 har få konkrete mål og satsninger, i motsetning til hydrogenstrategiene til EU, Tyskland, og Nederland. EUs strategi satser også mindre på blått hydrogen. Uten klare politisk mål er det er mulig at hydrogen bare blir en liten nisje i fremtidens energisystem.

Viktige spørsmål gjenstår

Tiden for handling i klimakrisen løper fort ut, og handlingsrommet minker for hvert år som går. Dermed blir det viktig å prioritere satsinger. Hydrogensatsinger kan være nødvendig for lavutslippssamfunnet, men det er også en risiko for at det er en blindvei. En feilsatsing på klimateknologi kan forspille kritisk viktig tid og ressurser. For å unngå dette er det avgjørende å forstå hvor mulighetene og risikoene ligger.

For at hydrogen skal gi utslippskutt, må store deler av industrien og samfunnet omstilles. Det gjenstår både tekniske utfordringer og politiske spørsmål rundt når og hvordan støtte omstillingen. Teknologirådet vil løfte de viktige spørsmålene som må besvares for sikre en hydrogennæring med klimaeffekt og verdiskapning.

Plan for prosjektet

Hydrogen går inn som det første temaet i en serie kortrapporter på feltet grønn omstilling. Kortrapportene vil dekke teknologisatsninger med stort klima- og næringspotensial.

De to første rapportene vil dreie seg om henholdsvis produksjon og bruk av hydrogen, og vil fungere som et forprosjekt for å vurdere om dette er noe Teknologirådet skal jobbe videre med.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling