Teknologirådet var godt førebudd på den nye megatrenden, etter ti år med prosjekt der maskinlæring og KI har vore ein viktig ingrediens. Mellom anna hadde rådet kunstig intelligens som éin av tre strategiske satsingar for 2016–2019.

Teknologirådet har i 2023 jobba etter strategien som vart vedteken hausten 2020. Satsingsområda er demokrati i eit digitalisert samfunn, det nye arbeidslivet og teknologipolitikk for ein grøn omstilling. Vi har sett dagsorden gjennom rapportar, opne møte og politikkinnspel.

Teknologirådets årsrapport for 2023

Last ned

Generativ KI er ein kraftig, nyskapande og generell teknologi som kan brukast i alt frå tekstproduksjon, koding og chatbotar til kunst og forsking. Den er både enkel å bruke og vanskeleg å gjennomskode, og inneber store moglegheiter så vel som samfunnsrisiko.

Rådet har i 2023 jobba med prosjektet «Generativ kunstig intelligens» med ei breitt samansett ekspertgruppe. Arbeidet vil munne ut i ein større rapport i april 2024. Det er òg igangsett ein kortrapport om generativ KI og klima. I tillegg har Teknologirådet i 2023 lansert rapporten «Generativ kunstig intelligens og ytringsfridom» i samarbeid med Noregs institusjon for menneskerettar.

Det vart i 2023 gjennomført eit større arbeid med strategi for 2024–2027. Dette vil påverke kva for nye prosjekt som blir vedtekne. Rådet har i ny strategi valt å leggje spesiell vekt på to megatrendar som er nært knytte til teknologiutviklinga og som vil innebere kraftige og transformative endringar for det norske samfunnet i perioden, nemleg framveksten av generativ kunstig intelligens og akselererande klimaendringar.

Oppgåva til Teknologirådet er å vurdere den teknologiske utviklinga og kva ho kan få å seie for samfunnet. Det har vore uvanleg stor etterspurnad etter analysane våre i 2023, og vi har halde rundt 90 innlegg og presentasjonar for politikarar, avgjerdstakarar og ålmenta, og dessutan ei rekkje innlegg og oppslag i media. Rådet har vidareført arbeidet som sekretariat for Stortingets teknogruppe og gitt råd til representantar, komitear og stortingsgrupper og dessutan innspel til regjeringa både skriftleg og munnleg.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling