Regjeringen sendte i mai Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014–2015)) til Stortinget. Pasientens behov skal settes i sentrum, og meldingen fastslår at teknologi vil bli en av bærebjelkene i fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste.

– Regjeringen er tydelig på at den vil utnytte mulighetene i mobil helseteknologi. Det er viktig både for pasientene og helsevesenet, sier Tennøe.

Mobil helse innebærer at man med smarttelefonen og litt ekstrautstyr kan måle f.eks. blodtrykk og EKG hjemme, og sende resultatene til legen for oppfølging.

Nye insentiver og finansieringsordninger

Teknologirådet utga tidligere i år en rapport om mobil helse for kronikere. Teknologirådets ekspertgruppe var opptatt av at helsemyndighetene bør utarbeide en ny finansieringsmodell som gir insentiver til at helsetjenesten flytter oppgaver til pasienten og mellom helsepersonell. Blant forslagene var at nettkonsultasjoner bør likestilles med fysisk oppmøte og løpende oppfølging over nett belønnes.

Primærhelsemeldingen varsler nå at regjeringen vil utrede finansieringsordninger som legger til rette for økt bruk av digital kommunikasjon og nye samarbeidsformer.

– Insentiver som tar høyde for ny teknologi og nye måter å arbeide på, er noe av det viktigste for å oppnå mer bruk av mobil helse og velferdsteknologi i helsevesenet, sier Tennøe.

Helsevesenet bør ta i mot personlige helsedata

Med mobil helse går datastrømmene nå fra pasienten til helsevesenet, og ikke bare omvendt. Primærhelsemeldingen fastslår at det offentlige skal legge til rette for at innbyggerne kan lagre sin egen helseinformasjon på Helsenorge.no, og dele informasjonen med helsepersonell. Det skal også vurderes om det personlige helsearkivet kan brukes til å lagre data fra velferdsteknologi, personlige sensorer og mobilapper.

– Dette er en god start for mobil helse, og i tråd med anbefalingene fra Teknologirådets ekspertgruppe om at helsetjenesten bør kunne ta i mot egenmålinger fra pasientene, sier Tennøe.

Mangellapp for personvernet

En sentral anbefaling i Teknologirådets rapport var at norske myndigheter på vegne av pasientene bør stille personvernkrav til private leverandører av apper og utstyr for mobil helse. Helsedata er sensitive, og det vil være svært alvorlig om de kommer på avveie. Det kan være vanskelig for hver enkelt å forstå konsekvensene for personvernet av å ta i bruk en ny helseapp. Myndighetene bør derfor stille krav til leverandørene om hvordan dataene lagres og kommuniseres og hvem som får tilgang til dem.

– Vi ser få spor av personverntenkning i primærhelsemeldingen. Dette er noe Stortinget bør gripe fatt i i sin behandling av saken, sier Tennøe.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling