Utgangspunktet for prosjektet var at byutvikling berører og opptar svært mange. Samtidig påpeker Planlovutvalget viktigheten av offentlig medvirkning i utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven. Imidlertid er det behov for å utvikle gode verktøy for hvordan medvirkningsprosesser kan gjennomføres.

Metodekompetanse

Teknologirådet har bred kompetanse om metoder for medvirkning, og ønsker gjennom byutviklingsprosjektet å synliggjøre hvordan den vanlige, ikke-organiserte borger kan involveres i planprosesser.

Konseptevaluering i Trondheim

Teknologirådet har i samarbeid med plan- og bygningsenheten i Trondheim kommune og Trondheim byformsenter utpekt Tempe-området i Trondheim som et svært interessant utgangspunkt for en medvirkningsprosess. Planene omfatter blant annet 1500 nye boliger, opptil 10.000 nye kontorarbeidsplasser, handlesenter, offentlige servicetilbud, flere sykkelveier og ny Sluppen bru. Kommunen vurderer ulike måter å realisere planene på.

Tidlig involvering

14-16 vanlige trondhjemmere ble invitert til å sitte i et panel som skal vurdere kommunens ulike konsepter for utformingen av Tempe-området. Slik medvirkning sikrer deltakerne mulighet til å uttale seg på et tidlig stadium i omformingen av et område som brukes av mange trondhjemmere.

Panelet fikk høsten 2004 en innføring i de foreliggende planene, møtte berørte næringsinteresser, dro på befaring i området og skrev en uttalelse til kommunen om hvilke hensyn som bør vektlegges i utformingen av Tempe-området.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling