Teknologirådet gjennomførte i 2011-2012 prosjektet «Fra Kull til grønne skoger – norske skogressurser i klimaets tjeneste». Det ble arrangert to åpne høringer i 2011 og en bredt sammensatt ekspertgruppe står bak anbefalingene.

– Vår vurdering er at norsk skogpolitikk holder mål i et klimaperspektiv. Skog har en viktig klimarolle. Skog som vokser binder opp CO2. Skog som felles kan gjøre klimanytte som for eksempel biodrivstoff eller som byggemateriale, fortsetter prosjektleder Jon Fixdal.

Prosjektets ekspertgruppe har drøftet skogens klimabidrag, både hvordan trevirke kan brukes til klimaformål, og hvordan behandlingen av skog påvirker klimaeffekten. Dette er også sentrale temaer i den nylig fremlagte klimameldingen fra regjeringen (Meld. St. 21 (2011-2012)).

Albedo-effekten skaper usikkerhet

Et område som skaper usikkerhet er det som kalles Albedo-effekten. Dette er et område hvor det pågår en betydelig kunnskapsutvikling, noe også klimameldingen understreker.
– Vår vurdering er at det er vanskelig å si hvilket avvirkningsnivå som er optimalt fra et klimaperspektiv. En viktig grunn til dette er den såkalte albedoeffekten, det vil si hvordan solrefleksjonen øker i områder der skogen er hugget, og hvordan dette i sin tur reduserer oppvarmingseffekten av forbrenning av skogens som er felt, sier Fixdal.

Treforedlingsindustriens fremtid

Treforedlingsindustrien har mistet betydelig konkurransekraft de siste årene. På få år har fire av Norges åtte treforedlingsanlegg blitt lagt ned. En sentral grunn til dette er at norsk skogprodukter ikke klarer å konkurrere på pris med sine utenlandske konkurrenter.

– Trevirke fra andre land er rett og slett billigere. Skal uttaket i Norge økes må det trolig utvikles nye måter å skape verdier av trevirket. Biodrivstoff og bioraffinerier er aktuelle kandidater. Dette reiser i sin tur behov for utvikling av nye virkemidler som fremmer invest­er­inger i nye, fremtidsrettede foredlingsmåter. Økt bruk av tre i bygninger og materialer vil også være gunstig, og bør stimuleres gjennom blant annet offentlige innkjøp og andre virkemidler, avslutter prosjektlederen.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling