Utbredelsen av privatbilen er en av de viktigste endringene for samfunnet vårt de siste 100 årene. Privatbilismen har gitt stor frihet, men også utfordringer med ulykker, forurensing og trafikk. Nå står vi overfor teknologiske endringer som kan skape et nytt transportsystem: Selvkjørende biler, taxi-apper og nye tjenester for bildeling er noen av nyhetene. Dette kan gi fleksible reisetjenester for flere, men vil også by på nye utfordringer.

Det store, tverrfaglige prosjektet REGSMART (Regulating Smart Mobility), hvor Teknologirådet er en av partnerne, har som mål å forberede myndighetene på overgangen. Prosjektet vil se på tre områder:

  1. Deling av data vil være nødvendig for et effektivt og smart transportsystem. Samtidig vil nye aktører få tilgang til mer data om hvordan vi reiser. Hvordan kan vi sikre godt personvern?
  2. Det nye transportmarkedet: Mange nye tilbydere vil komme til. Digitale transportplattformer vil ønske å få størst mulig markedsandeler, samtidig som eksisterende selskaper vil utfordres. Hvordan skal markedet reguleres?
  3. Offentlig styring: Hvilke nye roller får kollektivselskapene? Hvordan skal samarbeid mellom offentlige og private aktører styres?

Teknologirådet skal bidra til å svare på disse spørsmålene ved å utvikle scenarioer og involvere lekfolk for å gi innspill til politikerne.

Løper teknologien fra myndighetene?

Prosjektet har oppstart høsten 2018 og skal vare i tre år fremover. Samarbeidspartnerne inviterer til en oppstartkonferanse på Litteraturhuset i Oslo den 20. november. Her vil prosjektet presenteres, og eksterne foredragsholdere vil gi sine perspektiver på hvordan fremtidens transport kan se ut.

Program og påmelding via TØIs nettsider

Tverrfaglig samarbeid

Transportøkonomisk institutt (TØI) leder prosjektet, og transport- og teknologiforskere fra Sverige og Finland vil bidra med erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Andre deltakere i tillegg til Teknologirådet er ITS Norge, Universitetet i Oslo og Kollektivtrafikkforeningen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom Transport 2025-programmet . Teknologirådet arbeider allerede med et eget prosjekt om selvkjørende transport med en bredt sammensatt ekspertgruppe, og vil også trekke på erfaringer fra dette prosjektet.

Scenario som metode

Teknologirådet har bred erfaring med scenariometodikk og involvering av representanter for folk flest fra tidligere prosjekter.

– Metoden handler om å utvikle plausible scenarioer for fremtidens transport og diskutere disse med dem som blir berørt av endringene. Det er viktig at disse fremtidsbildene ikke bare illustrerer fremtidsutopier, men at de legger til rette for en diskusjon om hvilken vei vi bør ta og munner ut i råd til myndighetene, sier Joakim Valevatn, prosjektleder i Teknologirådet.

Involvering fra start til slutt

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er sentralt i Forskningsrådets programmer, og innebærer at forskningen skal være fremadskuende og benytte seg av medvirkning. Scenarioene vil derfor bli presentert til lekfolk, som kan gi innspill til utviklingstrekk de liker og fremtidsbilder de ikke liker.

Erfaringene tas med videre i prosessen, og skal bidra til å utvikle politiske råd. Rådene skal igjen diskuteres av lekfolk, før de overleveres til Stortinget og øvrige myndigheter.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling