Bevegelsesfrihet og tilgjengelighet er viktig for alle. Enten det dreier seg om å hente og levere barn, dra på hyttetur, drive med fritidsaktiviteter eller gjøre innkjøp. I årene fremover vil norske byer fortsette å vokse, og transportkapasitet og arealbruk vil bli presset. På samme tid vil de offentlige midlene til transport bli mindre. Korona-pandemien har dessuten gjort fremtiden mer usikker, særlig for kollektivtransporten.

Rapport:

Reisehverdagen i 2030 – scenarioer for bytransport

Last ned

Denne rapporten legger frem tre scenarioer for fremtidens transport i by. Målet er ikke å forutsi eller peke ut den mest ønskede fremtiden, men å skape et levende bilde av mulige fremtider, og gi grunnlag for å vurdere konsekvensene av valg som tas i dag.

De tre scenarioene er:

Scenario 1: I rute beskriver at selvkjørende kjøretøy er utstrakt tatt i bruk, men begrenset til å kun brukes av kollektivtransporten. Nye transportselskaper må samarbeide på kollektivtransportens premisser, og begrensningene på privat bilbruk er strammet ytterligere til, særlig i bysentra.

Scenario 2: I Fritt frem er selvkjørende biler og taxier i utstrakt bruk. Det er åpent for selskaper og innbyggere å selge turer og bruke selvkjørende biler. Det offentlige kollektivtilbudet har blitt redusert, men nye selskaper tilbyr selvkjørende bussreiser. «Privatsjåfør» til en rimelig penge fører til trafikale utfordringer.

Scenario 3: Delebyen tar for seg en fremtid hvor selvkjørende teknologi ikke er tatt i bruk i åpen trafikk. For å møte utfordringen med økende befolkning og mindre budsjetter, må trafikksystemet organiseres og koordineres bedre. Byen oppfordrer til tett samarbeid mellom innbyggere, private bedrifter og kollektivselskaper. Delingsøkonomi og smart databruk har en sentral rolle.

Teknologirådet avholdt en digital workshop om fremtidsscenarioer for bytransport den 24. mars. Workshopen samlet 32 deltakere fra transportbedrifter, kommuner og interesseorganisasjoner. Med utgangspunkt i de tre scenarioene ga deltakerne innspill om bruk av selvkjørende kjøretøy, deling av data og regulering av nye transportaktører.

Innspillene fra workshopen vil brukes videre i politiske innspill i forbindelse med forskningsprosjektet Regulating Smart Mobility (REGSMART), som er ledet av Transportøkonomisk institutt.

I løpet av våren vil Teknologirådet invitere folk flest til å si sin mening om hvordan fremtidens transport bør reguleres

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling