1.      Formål
Teknologirådet skal være et uavhengig rådgivende organ for teknologivurdering. Teknologirådet skal arbeide i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologiutvikling. Rådet skal ta stilling til teknologiutfordringene og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder, samt fremme en offentlig teknologidebatt og komme med forslag til tiltak.

2.      Oppgaver
Teknologirådets oppgaver er å:

  •     identifisere og debattere store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering
  •     være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknisk framsyn internasjonalt
  •     aktivt stimulere til en offentlig teknologidebatt
  •     iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  •     formidle resultatet av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Rådet velger selv sine problemstillinger og hvilke arbeids- og vurderingsmetoder som skal legges til grunn. Det skal legges vekt på metoder som involverer lekfolksskjønnet direkte i vurderingene.

Rådet skal samarbeide med andre organer med tilgrensende arbeidsoppgaver og finne frem til en hensiktsmessig arbeidsdeling.

Rådet skal følge med på den teknologiske utviklingen som skjer internasjonalt, og bidra til at Norge raskt fanger opp og tar stilling til nye teknologiutfordringer.

3.      Oppnevning og sammensetning
Teknologirådet oppnevnes av Kongen for inntil fire år av gangen, med adgang til gjenoppnevning en gang. Oppnevningen skjer på fritt grunnlag. Interesserte parter kan komme med forslag.

Rådet skal ha 15 ordinære medlemmer. Det skal sammensettes av personer med bred innsikt i aktuelle teknologier, nyskapningsvirksomhet og samfunnsspørsmål.

Leder oppnevnes av Kongen. Rådet velger selv en nestleder blant medlemmene.

Dersom enkeltmedlemmer trer ut av rådet i funksjonsperioden, kan Nærings- og handelsdepartementet oppnevne nye medlemmer for resten av perioden.

Rådet fastsetter selv sin forretningsorden.

4.      Sekretariat
Teknologirådet skal ha et eget og uavhengig sekretariat.

5.      Rapportering
Teknologirådet skal en gang i året avgi en beretning til Nærings- og handelsdepartementet om sin virksomhet. Beretningen skal gis bred distribusjon.

6.      Vedtekter
Vedtektene for Teknologirådet fastsettes ved kongelig resolusjon. Forslag til endringer i vedtektene skal legges frem for rådet til uttalelse.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling