Gjennom to prosjekter våren 2005 satte Teknologirådet søkelys på marin verdiskapning. Teknologirådet ønsket å bidra til at også teknologiske aspekter, rekruttering og kompetanse ble satt på dagsorden i debatten om fremtiden for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

 

Har norsk fiskeforedlingindustri en fremtid?

Teknologirådet samlet en ekspertgruppe til å drøfte teknologiske utfordringer og muligheter innen norsk fiskeforedlingsindustri.

Frister en marin karriere?

I tillegg gjennomførte Teknologirådet en fokusgruppeundersøkelse blant norske studenter innen marine fag, for å kartlegge deres holdninger og ambisjoner i forhold til fiskeri- og havbruksnæringen.

Rapport:

Frister en marin karriere

Last ned

Bakgrunn

Norge er en av verdens største eksportører av sjømat. Utsiktene for norsk fiskeforedlingsindustri kan likevel virke dyster: lønnsomheten er lav, eksporten av relativt ubearbeidet fiskeråstoff øker og foredlingsgraden i sjømatsektoren faller.

Råstoff fra Norge bearbeides i lavkostland som Kina eller konkurrentland som Danmark. Dermed forsvinner også viktig verdiskaping ut av Norge. I tillegg er det vanskelig å finne norsk arbeidskraft til fiskeindustrien.

Regjeringens visjon

Samtidig har myndighetene store visjoner for fremtiden. Regjeringen la i mars 2005 frem en stortingsmelding om marin verdiskaping. Regjeringens visjon for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge er:

«en bærekraftig marin næring bestående av lønnsomme og omstillingsdyktige foretak med høy innovasjons- og ny­skapingsevne. En marin næring som sammen med annen næringsvirksomhet bidrar til å utvikle robuste og levedyktige kystsamfunn. En næring som er i stand til å konkurrere i det internasjonale markedet»
[St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling]

En sentral problemstilling i denne forbindelse er om Norge skal utvikle seg i retning av en ren råvareleverandør med hovedtyngden av aktiviteten i markeder med små marginer, eller om Norge skal bli en ledende sjømatnasjon med en variert, konkurransedyktig og lønnsom produksjon av marine produkter.

Ekspertgruppens anbefalinger og rapport fra fokusgruppeundersøkelsen ble presentert i mai 2005.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling